Πάμε άλλη μία;
Κώστας Τζαναβάρας
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Oberon, chief των ξωτικών
(διαβάστε περισσότερα)
Θέσεις


Προσχέδιο Νόμου φορολογικής επανάστασης 2012
1039 αναγνώστες
Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012
22:46

 

Προσχέδιο Νόμου φορολογικής επανάστασης 2012

 

Α.  ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1 : Διακήρυξη αρχών

Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας προάγει το πατροπαράδοτο ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο, στηρίζοντας ταυτόχρονα τον κόσμο της εργασίας και αποκλείοντας τα παράσιτα από την Ελληνική οικονομική ζωή.

Εδράζεται στις αρχές της ελευθερίας, της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, της απλότητας, του ορθολογισμού, της σταθερότητας και της δικαιοσύνης, και αποσκοπεί στην διαρκή κατοχύρωσή τους.

Παρέχει πλήρη φορολογική ασυλία στους οικονομικά ασθενέστερους, στηρίζοντας την οικογένεια και ειδικά τη μητρότητα.

Εγκαθιδρύει συνθήκες ελεύθερης ανάπτυξης της υγιούς επιχειρηματικότητας, υπό σταθερό και ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον, χωρίς φορογραφειοκρατικές διαδικασίες, και μεταφέροντας συστηματικά τον ανταγωνισμό στην ποιότητα.

Κατοχυρώνει την άμεση απόδοση των θεσπισμένων φορολογικών πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σαφές και δίκαιο σύστημα κατανομής των φόρων μεταξύ Κράτους και Ο.Τ.Α., καθώς επίσης και στους θεσμοθετημένους επαγγελματικούς φορείς (επιμελητήρια κ.λ.π.).

Προνοεί για την προστασία της Εθνικής Οικονομίας, θεσπίζοντας επικουρικής χρήσης προστατευτικούς μηχανισμούς.

Διασφαλίζει εκ κατασκευής συνθήκες απρόσκοπτης ατομικής προόδου και αειφόρου κοινωνικής ευημερίας.

Άρθρο 2 : Ελευθερία

Οι συναλλαγές γενικά, όπως οι αγοραπωλησίες αγαθών, οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και η παροχή υπηρεσιών, καθώς και η απόκτηση εισοδημάτων (εργασία, επιχειρηματικότητα) είναι, από φορολογικής πλευράς, απολύτως ελεύθερες.

Η φορολογική επιβάρυνση της κατανάλωσης ορισμένων ειδών έχει ειδική αιτιολογία και ύψος φόρου, εντάσσεται σε ανταποδοτική λογική και πραγματοποιείται χωρίς γραφειοκρατική όχληση του φορολογούμενου.

Άρθρο 3 : Εμπιστοσύνη

Κάθε φορολογούμενος θεωρείται ειλικρινής μέχρις αποδείξεως του εναντίου και υπόκειται στο δημόσιο έλεγχο.

Η εμπιστοσύνη στη σχέση κράτους και φορολογούμενου εμπνέεται από τη διαφάνεια στη διάθεση των εσόδων του κράτους, ιδίως για την εξυπηρέτηση των ειδικών σκοπών των επί μέρους φόρων.

Το κλίμα εμπιστοσύνης ενισχύεται από τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες βεβαίωσης και καταβολής των φόρων.

Άρθρο 4 : Διαφάνεια

Το φορολογικό σύστημα είναι διαφανές και δημόσιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα η αποτελεσματικότητα και η φορολογική δικαιοσύνη.

Η διαφάνεια αφορά ιδιαίτερα τη δηλούμενη περιουσία, την ειδικά φορολογούμενη κατανάλωση και την ανταποδοτική διάθεση των πόρων της,, και τις φορολογικές ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις που θα παρέχονται κατά περίπτωση με κοινωνικά και άλλα ειδικά κριτήρια.

Άρθρο 5 : Απλότητα

Το φορολογικό σύστημα εξαντλείται με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και λειτουργεί με αυτοματοποιημένους μηχανισμούς και ελέγχους.

Άρθρο 6 : Ορθολογισμός

Το φορολογικό σύστημα περιλαμβάνει φόρους που έχουν επαρκώς αιτιολογημένο λόγο ύπαρξης, τόσο ως προς τη φορολογητέα ύλη και το ύψος του φόρου, όσο και ως προς την ειδική σκοπιμότητα της φορολόγησης και την ανταποδοτική διάθεση των εισπραττόμενων φόρων.

Άρθρο 7 : Σταθερότητα

Το φορολογικό σύστημα μεταβάλλεται ως προς τις διατάξεις μόνο με δημοψήφισμα.

Τα πάσης φύσεως αριθμητικά στοιχεία του φορολογικού συστήματος (συντελεστές, παράμετροι κ.λ.π.) καθορίζονται με τον παρόντα Νόμο και τροποποιούνται με Νόμο και με όριο μεταβολής 10% ετησίως.

Άρθρο 8 : Δικαιοσύνη

Το φορολογικό σύστημα επιβάλλει εν τέλει τη φορολογική δικαιοσύνη με απλούς, σαφείς, σταθερούς και ορθολογικά διαμορφωμένους κανόνες, καθώς προστατεύει τους οικονομικά ασθενέστερους και φορολογεί την συσσώρευση πλούτου και όχι την πλουτοπαραγωγική διαδικασία.

Οι εισπραττόμενοι φόροι είναι εύλογού ύψους και διατίθενται ανταποδοτικά και με διαφάνεια στις δαπάνες κρατικής μέριμνας.

Άρθρο 9 : Αποκλειστικά φορολογικά έσοδα του Κράτους

Το φορολογικό σύστημα περιλαμβάνει αποκλειστικά τους εξής 9 φόρους:

1.       Φόρος περιουσίας διαβίωσης οικογένειας

2.       Φόρος περιουσίας νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

3.       Φόρος περιουσίας νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (επιχειρήσεων)

4.       Φόρος τοκοφορίας (καταθέσεις, ομόλογα κ.λ.π.)

5.       Ειδικός φόρος κατανάλωσης για την προστασία της υγείας  (καπνός, οινοπνευματώδη,  τυχερά παιχνίδια)

6.       Ειδικός φόρος κατανάλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος (συσκευασίες, προωθητικά αέρια, πετρελαιοειδή)

7.       Ειδικός φόρος κατανάλωσης για την προστασία των φυσικών διαθεσίμων (ενέργεια, υδροληψία).

8.       Ειδικός φόρος κατανάλωσης ειδών πολυτελείας (χρυσός, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι)

9.       Επικουρικός φόρος εισαγωγών

Άρθρο 10 : Απαγόρευση άλλων επιβαρύνσεων στην περιουσία και την κατανάλωση

Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση στην περιουσία και την κατανάλωση, είτε με φόρο είτε υπό άλλη μορφή (τέλος, παράβολο κ.λ.π.).

Το Κράτος και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και υποδομές, μετακυλίοντας στους χρήστες μόνο τα έξοδα λειτουργίας.

Άρθρο 11 : Καταναλωτική συνείδηση

Αναπτύσσεται η καταναλωτική συνείδηση με ειδική φορολόγηση της κατανάλωσης ειδών που επιβαρύνουν την υγεία, το περιβάλλον και τα φυσικά διαθέσιμα.

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης επιβάλλονται σε ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα, έχουν αιτιολογημένο λόγο ύπαρξης και ύψος, και σχεδιάζονται ώστε να κατευθύνουν την καταναλωτική συνείδηση όλων προς την αειφορία και την ειρήνη.

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης αποσκοπούν στην προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος, των φυσικών διαθεσίμων και της δημόσιας ασφάλειας, που είναι βασικοί στόχοι του Κράτους και της Κοινωνίας.

Φορολογικοί πόροι διατίθενται και για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού ως προς τα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά στοιχεία των διατιθεμένων προϊόντων, με στόχο την εκάστοτε βέλτιστη επιλογή συνδυασμού αξίας-τιμής.

Προάγεται η λιτότητα, αντί συνωνύμου της ένδειας, ως στάση ζωής.

Άρθρο 12 : Φορολογική συνείδηση

Αναπτύσσεται η φορολογική συνείδηση με την διαφανή και ορθολογική διάθεση των φορολογικών πόρων και την αποτελεσματικότητα της κρατικής μέριμνας.

Η φορολογική συνείδηση ενισχύεται περαιτέρω από την αυτοματοποιημένη λειτουργία των μηχανισμών βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων, αλλά και ελέγχου της φορολογικής συνέπειας όλων.

Η βασική κύρωση κατά των φοροφυγάδων είναι η κοινωνική κατακραυγή.

Β.  ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 13 : Περιουσία διαβίωσης οικογένειας

Ως περιουσία διαβίωσης οικογένειας καθορίζεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα και Ι.Χ μεταφορικά μέσα) που κατέχονται από τα μέλη της οικογένειας και είναι στη διάθεσή τους προς χρήση, ανεξάρτητα αν είναι ιδιόκτητα ή είναι ενοικιασμένα από τρίτους.

Στην φορολογητέα περιουσία διαβίωσης περιλαμβάνονται και τα περιουσιακά στοιχεία που είναι στη διάθεσή τους προς χρήση αλλά παραμένουν σε αχρησία ή υποαξιοποιούνται, οπότε αποδίδουν μικρό ή μηδενικό εισόδημα, καθώς :

-          Η μη επαρκής αξιοποίηση δεν μειώνει την ανάγκη κρατικής μέριμνας και προστασίας της περιουσίας,

-          Στο διαμορφούμενο αναπτυξιακό περιβάλλον προσφέρονται αναβαθμισμένες δυνατότητες αξιοποίησης ή εκποίησης της περιουσίας.

-          Παρέχονται φορολογικές διευκολύνσεις, κατά το άρθρο 31.

-          Παρέχεται φορολογική επιείκεια, με ειδική και κατά περίπτωση εκτίμηση του ανθρώπινου παράγοντα, κατά το άρθρο 32.

Δεν περιλαμβάνονται στην φορολογητέα περιουσία διαβίωσης :

-          Τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από ατομικές επιχειρήσεις μελών της οικογένειας, καθώς για αυτά φορολογούνται οι αντίστοιχες επιχειρήσεις.

-          Τα περιουσιακά στοιχεία μελών της οικογένειας που εκμισθώνονται προς τρίτους, καθώς για αυτά φορολογούνται οι ενοικιαστές.

-          Οι συμμετοχές σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις, καθώς φορολογούνται οι αντίστοιχες επιχειρήσεις.

-          Οι καταθέσεις και λοιπές τοποθετήσεις διαθεσίμων, οι οποίες φορολογούνται αυτοτελώς.

Άρθρο 14 : Ελάχιστη περιουσία διαβίωσης οικογένειας

Κατοχυρώνεται ως αφορολόγητη η ελάχιστη περιουσία που το τεκμαρτό εισόδημά της εξασφαλίζει το εκάστοτε κοινωνικά αποδεκτό ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης της οικογένειας του κάθε φορολογούμενου.

Η απαλλαγή θεσπίζεται προκειμένου να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την φορολογική προστασία της οικογένειας  και ειδικότερα της μητρότητας, καθώς και των υπερηλίκων, αναπήρων και χρονίως πασχόντων.

Για τον προσδιορισμό του ύψους της φορολογικής απαλλαγής λαμβάνονται υπ’ όψιν οι τρέχουσες τακτικές και οι έκτακτες εύλογες ανάγκες της, που αντιστοιχούν στα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, με τον προσδιορισμό της αξίας της τεκμαρτής κατοικίας διαβίωσης της οικογένειας του φορολογούμενου, κατά τα προβλεπόμενα περί προσδιορισμού της ελάχιστης περιουσίας διαβίωσης οικογένειας

Εφόσον το επιθυμεί, ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί, προσωρινά ή οριστικά, από την ως άνω απαλλαγή.

Άρθρο 15 : Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης

Τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης του φορολογούμενου (μέλη οικογένειας και έτος γεννήσεως) τηρούνται στον οικείο Δήμο όπου τηρείται η οικογενειακή μερίδα του.

Στον ίδιο Δήμο δηλώνονται τυχόν πρόσθετα προστατευόμενα μέλη που συντηρούνται από τον ίδιο οικογενειακό προϋπολογισμό, κυρίως συγγενείς υπερήλικες, ανάπηροι και χρονίως πάσχοντες.

Άρθρο 16 : Προσδιορισμός ελάχιστης περιουσίας διαβίωσης οικογένειας

Για τον προσδιορισμό της ελάχιστης περιουσίας διαβίωσης οικογένειας του φορολογούμενου ακολουθείται η εξής διαδικασία :

1.       Συγκεντρώνονται τα κατά το άρθρο 15 στοιχεία οικογενειακής κατάστασης του φορολογούμενου.

2.       Υπολογίζεται το εμβαδόν ελάχιστης τεκμαρτής κατοικίας διαβίωσης της οικογένειας :

-          Λαμβάνεται, ως βασική κατοικία μονομελούς οικογένειας, κατοικία εμβαδού 40 τ.μ.

-          Για κάθε άλλο μέλος προστίθενται 10 τ.μ. τεκμαρτής κατοικίας.

-          Για κάθε προστατευόμενο βρέφος (ηλικίας μέχρι 2 ετών) προστίθενται επί πλέον 10 τ.μ. τεκμαρτής κατοικίας.

-          Για κάθε προστατευόμενο παιδί προσχολικής ηλικίας (ηλικίας μέχρι 2 έως 6 ετών) προστίθενται επί πλέον 5 τ.μ. τεκμαρτής κατοικίας.

-          Για κάθε μέλος της οικογένειας με αναπηρία, χρόνια πάθηση ή υπερήλικο άνω των 80 ετών προστίθενται επί πλέον 5 τ.μ. τεκμαρτής κατοικίας.

-          Αθροίζονται τα κατά τα ανωτέρω επί μέρους εμβαδά.

-          Το άθροισμα προσαυξάνεται κατά 50%, για την εκτίμηση των λοιπών ελάχιστων δαπανών συντήρησης της οικογένειας (διατροφή, ένδυση, αναψυχή, εκπαίδευση, ασφάλεια κ.λ.π.)

-          Το εξαγόμενο ορίζεται ως εμβαδόν ελάχιστης τεκμαρτής κατοικίας διαβίωσης της οικογένειας του φορολογούμενου.

3.       Το εμβαδόν ελάχιστης τεκμαρτής κατοικίας διαβίωσης της οικογένειας του φορολογούμενου πολλαπλασιάζεται με την τεκμαρτή αξία κατοικίας ανά τ.μ. για όλη την Επικράτεια, ήτοι 1.000 ευρώ ανά τ.μ., και το γινόμενο ορίζεται ως η ελάχιστη περιουσία διαβίωσης οικογένειας του φορολογούμενου.

Με Νόμο οι παράμετροί του ως άνω μοντέλου προσαρμόζονται στο κοινωνικό επίπεδο, βάσει  και της εμπειρίας από την εφαρμογή του.

Επισημαίνεται ότι περαιτέρω φορολογική προστασία του φορολογούμενου, σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (ασθένεια π.χ.), παρέχεται κατά την ειδική διαφανή διαδικασία φορολογικής επιείκειας του άρθρου 33, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής του φόρου προβλέπονται αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις κατά την ειδική διαφανή διαδικασία παροχής φορολογικών διευκολύνσεων του άρθρου 34.

Άρθρο 17 : Φόρος περιουσίας διαβίωσης οικογένειας

Ο φόρος επιβάλλεται επί της αξίας της περιουσίας διαβίωσης οικογένειας, για το τμήμα της πέραν της ελάχιστης περιουσίας διαβίωσής της, με το συντελεστή φόρου περιουσίας διαβίωσης οικογένειας.

Ο φόρος περιουσίας διαβίωσης οικογένειας επιβάλλεται επί της αξίας της επειδή τα έσοδα από το φόρο περιουσίας διαβίωσης οικογένειας προορίζονται για τη χρηματοδότηση της κρατικής μέριμνας για την διασφάλιση της περιουσίας και των συνθηκών μεγιστοποίησης της απόδοσής της.

Η περιουσία διαβίωσης οικογένειας δεν φορολογείται βάσει του αντίστοιχου εισοδήματος, καθώς αυτό αντιστοιχεί στις προσπάθειες του κατόχου της και δεν είναι δίκαιο ούτε να τιμωρείται φορολογικώς η προσπάθεια ούτε να ανταμείβεται φορολογικώς η αδράνεια.

Άρθρο 18 : Συντελεστής φόρου περιουσίας διαβίωσης οικογένειας

Ο συντελεστής φόρου περιουσίας διαβίωσης οικογένειας είναι σταθερός, ανεξαρτήτως του ύψους της περιουσίας, και καθορίζεται σε 1% ετησίως επί της φορολογητέας περιουσίας.

Η επιβολή του φόρου πέραν της ελάχιστης περιουσίας διαβίωσης οικογένειας επιφέρει δίκαια κλιμάκωση του πραγματικού συντελεστή φόρου, που προκύπτει 0,5% για περιουσία διαβίωσης διπλάσια της ελάχιστης περιουσίας διαβίωσης οικογένειας και τείνει ασυμπτωτικώς στο 1%.

Άρθρο 19 : Μητρώο ακινήτων

Το μητρώο ακινήτων αφορά τα πάσης φύσεως ακίνητα και η ηλεκτρονική πληροφοριακή βάση του περιλαμβάνει:

1.       Περιγραφικό προσδιορισμό του ακινήτου.

2.       Προσδιορισμό του εμπραγμάτου δικαιώματος του φορολογούμενου.

3.       Τίτλο κτήσης του εμπραγμάτου δικαιώματος και αποτίμηση κατά την απόκτηση.

4.       Δήλωση αξίας του ακινήτου και του εμπραγμάτου δικαιώματος.

5.       Δήλωση τυχόν ενοικίασης ακινήτου και του εμπραγμάτου δικαιώματος.

Το μητρώο ακινήτων προσαρμόζεται στα ακριβέστερα δεδομένα της πληροφοριακής βάσης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Το μητρώο ακινήτων είναι δημόσιο και τηρείται ιστορικό των δηλώσεων.

Άρθρο 20 : Αξία ακινήτου

Η αξία του ακινήτου και του εμπραγμάτου δικαιώματος είναι υποκειμενικό και ευμετάβλητο μέγεθος, και δεν επιδέχεται ασφαλή αντικειμενική εκτίμηση.

Η διαδικασία αποτίμησης της αξίας του ακινήτου, με την υποβολή σχετικής δήλωσης από τον δικαιούχο και τις προβλέψεις για την ισχύ της και την δυνατότητα αμφισβήτησής της, αποσκοπούν στην εύλογη εκτίμηση της αξίας του ακινήτου και του εμπραγμάτου δικαιώματος.

Άρθρο 21 : Δήλωση αξίας ακινήτου

Κάθε δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί με δήλωσή του ενήμερη το μητρώο ακινήτων, ως προς τα ακίνητα και τα εμπράγματα δικαιώματά του και την από μέρους του εκτίμηση της τρέχουσας αξίας του ακινήτου και του εμπράγματου δικαιώματός του σε αυτό.

Οι εκτιμήσεις των συνδικαιούχων ως προς την αξία του ακινήτου είναι ανεξάρτητες και συνεκτιμώνται για τυχόν αμφισβητήσεις των δηλώσεων αξίας ακινήτου.

Η δήλωση αξίας ακινήτου εκλαμβάνεται ως εύλογη και ειλικρινής αποτίμηση, μέχρις αποδείξεως του εναντίου.

Η αποτίμηση γίνεται βάσει και των διαφανών συγκριτικών στοιχείων του μητρώου ακινήτων και είναι υπό δημόσιο έλεγχο.

Κύριο συγκριτικό στοιχείο είναι οι τιμές μεταβίβασης, ως εκφράζουσες αξιόπιστα την αγοραία τιμή, καθώς δεν υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης.

Άρθρο 22 : Δήλωση ενοικίασης ακινήτου

Κάθε δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί με δήλωσή του ενήμερο το μητρώο ακινήτων, ως προς τυχόν ενοικίαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων του.

Στη δήλωση καταγράφονται τα στοιχεία του ενοικιαστή και το ύψος του τρέχοντος ενοικίου.

Διεκδίκηση ενοικίων πέραν του δηλωμένου ενοικίου είναι δικαστικώς αδύνατη.

Άρθρο 23 : Ισχύς της δήλωσης αξίας ακινήτου

Κατά αμφίδρομο τρόπο η δηλούμενη τρέχουσα αξία δεσμεύει και κατοχυρώνει τον δηλούντα, εφ’ όσον δεν αμφισβητείται κατά το άρθρο 24, σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπεισέρχεται αποτίμηση του ακινήτου.

Σε κάθε περίπτωση η δηλούμενη αξία είναι η μέγιστη παραδεκτή απαίτηση του δικαιούχου, που γίνεται αποδεκτή αυτούσια, εκτός αν αποδειχθεί δικαστικώς δόλος.

Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης του ακινήτου, η δηλούμενη αξία είναι η τιμή αποζημίωσης, εκτός αν στοιχειοθετείται μεθόδευση αξιοποίησης πληροφορίας.

Σε κάθε περίπτωση δικαστικών διενέξεων, η δηλούμενη αξία γίνεται αποδεκτή αυτούσια, εκτός αν στοιχειοθετείται δόλος.

Σε περίπτωση ασφάλισης του ακινήτου, η δηλούμενη αξία αναφέρεται ρητώς στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και γίνεται ενημέρωση για κάθε αλλαγή της.

Σε περίπτωση δανειοδότησης με εγγύηση επί του ακινήτου, η δηλούμενη αξία αναφέρεται ρητώς στη δανειακή σύμβαση και γίνεται ενημέρωση για κάθε αλλαγή της.

Σε περίπτωση ενοικίασης του ακινήτου, η δηλούμενη τρέχουσα αξία είναι υποχρεωτικά δεκτή από τον ενοικιαστή, που βαρύνεται με τον αντίστοιχο φόρο περιουσίας, εκτός αν στοιχειοθετείται δόλος. Η δηλούμενη τρέχουσα αξία στοιχειοθετεί εκατέρωθεν απαιτήσεις αύξησης ή μείωσης του ενοικίου κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί μισθώσεων.

Άρθρο 24 : Αμφισβήτηση της δήλωσης αξίας ακινήτου

Η δήλωση αξίας ακινήτου είναι υπό δημόσιο έλεγχο, στα πλαίσια διαφάνειας του μητρώου ακινήτων, και αμφισβητείται δικαστικώς μόνο για ενδεχόμενο δόλο,

Αν διαφαίνεται ότι η δηλούμενη αξία ακινήτου είναι σε σημαντική απόκλιση από την εύλογη αποτίμηση, που επιβεβαιώνεται από συγκριτικά στοιχεία, γίνεται σχετική αιτιολογημένη έγγραφη υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας φορολογικού ελέγχου.

Άρθρο 25 : Μητρώο μεταφορικών μέσων

Το μητρώο μεταφορικών μέσων αφορά τα πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα και η ηλεκτρονική πληροφοριακή βάση του περιλαμβάνει :

1.       Στοιχεία τιμολογίου αγοράς.

2.       Προσδιορισμό του εμπραγμάτου δικαιώματος του φορολογούμενου.

3.       Δήλωση τρέχουσας αποτίμησης της αξίας του μεταφορικού μέσου και του εμπραγμάτου δικαιώματος

4.       Δήλωση τυχόν ενοικίασης του μεταφορικού μέσου

Το μητρώο μεταφορικών μέσων είναι δημόσιο και τηρείται ιστορικό των δηλώσεων.

Άρθρο 26 : Αξία μεταφορικού μέσου

Η αξία του μεταφορικού μέσου είναι σχετικά υποκειμενικό μέγεθος, μη υποκείμενο σε ασφαλή αντικειμενική εκτίμηση, αλλά εν γένει υπαγορεύεται από τον τύπο, την παλαιότητα, την χρήση, τις έκτακτες φθορές κ.λ.π.

Η διαδικασία αποτίμησης αυτής, με την υποβολή δήλωσης αξίας μεταφορικού μέσου από τον δικαιούχο και τις προβλέψεις για την ισχύ της και την δυνατότητα αμφισβήτησής της, αποσκοπούν στην εύλογη εκτίμηση της αξίας του μεταφορικού μέσου και του εμπραγμάτου δικαιώματος.

Άρθρο 27 : Δήλωση αξίας μεταφορικού μέσου

Κάθε δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί με δήλωσή του ενήμερο το μητρώο μεταφορικών μέσων, ως προς τα εμπράγματα δικαιώματά του και την από μέρους του εκτίμηση της τρέχουσας αξίας του μεταφορικού μέσου και του εμπράγματου δικαιώματός του σε αυτό.

Οι εκτιμήσεις των συνδικαιούχων ως προς την αξία του μεταφορικού μέσου είναι ανεξάρτητες και συνεκτιμώνται για τυχόν αμφισβητήσεις των δηλώσεων αξίας μεταφορικού μέσου.

Η δήλωση αξίας μεταφορικού μέσου εκλαμβάνεται ως εύλογη και ειλικρινής αποτίμηση, μέχρις αποδείξεως του εναντίου.

Η αποτίμηση γίνεται βάσει και των διαφανών συγκριτικών στοιχείων του μητρώου μεταφορικών μέσων και είναι υπό δημόσιο έλεγχο.

Κύρια συγκριτικά στοιχεία είναι αφ’ ενός οι τιμές μεταβίβασης, ως εκφράζουσες αξιόπιστα την αγοραία τιμή, καθώς δεν υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης, και αφ’ ετέρου τυπικές αποτιμήσεις του κατασκευαστή ή άλλων έγκυρων πηγών, βάσει του τύπου και της παλαιότητας.

Άρθρο 28 : Δήλωση ενοικίασης μεταφορικού μέσου

Κάθε δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί με δήλωσή του ενήμερο το μητρώο μεταφορικών μέσων, ως προς τυχόν ενοικίαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων του.

Στη δήλωση καταγράφονται τα στοιχεία του ενοικιαστή και το ύψος του τρέχοντος ενοικίου.

Διεκδίκηση ενοικίων πέραν του δηλωμένου ενοικίου είναι δικαστικώς αδύνατη.

Άρθρο 29 : Ισχύς της δήλωσης αξίας μεταφορικού μέσου

Κατά αμφίδρομο τρόπο η δηλούμενη τρέχουσα αξία δεσμεύει και κατοχυρώνει τον δηλούντα σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπεισέρχεται αποτίμηση του μεταφορικού μέσου, εφ’ όσον δεν αμφισβητείται κατά το άρθρο 27.

Σε κάθε περίπτωση η δηλούμενη αξία είναι η μέγιστη παραδεκτή απαίτηση του δικαιούχου, που γίνεται αποδεκτή αυτούσια, εκτός αν αποδειχθεί δικαστικώς δόλος.

Σε κάθε περίπτωση δικαστικών διενέξεων, η δηλούμενη αξία γίνεται αποδεκτή αυτούσια, εκτός αν στοιχειοθετείται δόλος.

Σε περίπτωση ασφάλισης του μεταφορικού μέσου, η δηλούμενη αξία αναφέρεται ρητώς στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και γίνεται ενημέρωση για κάθε αλλαγή της.

Σε περίπτωση ενοικίασης του μεταφορικού μέσου, η δηλούμενη τρέχουσα αξία είναι υποχρεωτικά δεκτή από τον ενοικιαστή, που βαρύνεται με τον αντίστοιχο φόρο περιουσίας, εκτός αν στοιχειοθετείται δόλος. Η δηλούμενη τρέχουσα αξία στοιχειοθετεί εκατέρωθεν απαιτήσεις αύξησης ή μείωσης του ενοικίου κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί μισθώσεων.

Άρθρο 30 : Αμφισβήτηση της δήλωσης αξίας μεταφορικού μέσου

Η δήλωση αξίας μεταφορικού μέσου είναι υπό δημόσιο έλεγχο, στα πλαίσια διαφάνειας του μητρώου μεταφορικών μέσων, και αμφισβητείται δικαστικώς μόνο για ενδεχόμενο δόλο.

Αν διαφαίνεται ότι η δηλούμενη αξία μεταφορικού μέσου είναι σε σημαντική απόκλιση από την εύλογη αποτίμηση, που επιβεβαιώνεται από συγκριτικά στοιχεία, γίνεται σχετική αιτιολογημένη έγγραφη υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας φορολογικού ελέγχου.

Άρθρο 31 : Φορολογούμενα μεταφορικά μέσα τουριστών

Κατά τις ίδιες διατάξεις και με τους ίδιους όρους δηλώνονται κατά την είσοδο στη χώρα μεταφορικά μέσα με άδεια κυκλοφορίας αλλοδαπής.

Η δηλούμενη αξία του μεταφορικού μέσου συναρτάται κυρίως με θέματα ασφάλισης και δικαστικών διενέξεων.

Η βεβαίωση και καταβολή του φόρου γίνεται με ειδική διαδικασία.

Άρθρο 32 : Μηνιαία βεβαίωση και καταβολή του φόρου περιουσίας διαβίωσης οικογένειας

Η βεβαίωση του φόρου περιουσίας διαβίωσης οικογένειας γίνεται κατά αυτοματοποιημένο τρόπο, βάσει των δεδομένων του οικείου Δήμου, του μητρώου ακινήτων και του μητρώου μεταφορικών μέσων.

Η αρμόδια υπηρεσία προχωρεί στην έκδοση μηνιαίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων χωρίς καμία αντίστοιχη τακτική ενέργεια του φορολογούμενου, ο οποίος υποχρεούται μόνο να ενημερώνει τα μητρώα ακινήτων και μεταφορικών μέσων, καθώς και τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης όποτε προκύπτει μεταβολή.

Η καταβολή του φόρου γίνεται μέσω τραπεζών ή με σχετικές πάγιες εντολές του φορολογούμενου (π.χ. από το μισθό, από εισπραττόμενα ενοίκια κ.λ.π.).

Αμφισβήτηση των στοιχείων των δηλώσεων του φορολογούμενου από πλευράς της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου επηρεάζει τις βεβαιώσεις μόνο των τριών τελευταίων μηνών.

Αμφισβήτηση των στοιχείων εκκαθαριστικού σημειώματος από τον φορολογούμενο γίνεται με αιτιολογημένη αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου εντός μηνός και δεν αναστέλλει την υποχρέωση καταβολής του φόρου.

Η μηνιαία εκκαθάριση λογαριασμών μεταξύ κράτους και φορολογούμενου νοικοκυρεύει τόσο τις μεταξύ τους σχέσεις, όσο και τα οικονομικά αμφοτέρων.

Άρθρο 33 : Φορολογικές διευκολύνσεις

Χωρίς βλάβη των συμφερόντων του δημοσίου, μπορούν να παρέχονται στον φορολογούμενο διευκολύνσεις στην καταβολή του φόρου, όπως :

1.       Η έντοκη πίστωση του φορολογούμενου, βάσει εργασιακού ή επιχειρηματικού πλάνου εγκεκριμένου από πιστωτικό ίδρυμα και εφ’ όσον το σχετικό δανειακό πρόγραμμα κρίνεται βιώσιμο και εξυπηρετείται ομαλά.

2.       Η έντοκη πίστωση του φορολογούμενου, βάσει προγραμματικής συμφωνίας αξιοποίησης ακινήτου του φορολογούμενου, με φροντίδα είτε του δημοσίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα, είτε συμβαλλόμενου τρίτου ιδιωτικού φορέα.

3.       Η ρύθμιση της οφειλής, βάσει συμφωνίας προοδευτικής μεταβίβασης ποσοστών συνιδιοκτησίας περιουσιακού στοιχείου ή εγγραφής βάρους σε αυτό, αντίστοιχου της οφειλής.

4.       Η ρύθμιση συμψηφισμού του φόρου, με τη μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας ακινήτου του φορολογούμενου στο δημόσιο, και επομένως η μετά θάνατον μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει ιδιαίτερα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Άρθρο 34 : Φορολογική επιείκεια

Ειδικές εκπτώσεις στο φόρο περιουσίας παρέχονται περαιτέρω στον φορολογούμενο, μετά από αίτησή του και σε συνθήκες διαφάνειας, με ειδική και κατά περίπτωση εκτίμηση του ανθρώπινου παράγοντα.

Στη σχετική διαδικασία λαμβάνονται υπ’ όψιν εν γένει οι αντικειμενικές συνθήκες που προκάλεσαν τις ειδικές ανάγκες επιείκειας (ασθένεια, ατύχημα, ζημιά κ.λ.π.), οι ευθύνες του φορολογούμενου, η τυχόν αμέλειά του στην ασφαλιστική κάλυψη των σχετικών κινδύνων και οπωσδήποτε η αντίστοιχη διαπιστούμενη έμπρακτη αλλαγή συμπεριφοράς.

Η σχετική αιτιολογημένη αίτηση του φορολογούμενου κρίνεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου και η αιτιολογημένη απόφαση δημοσιεύεται.

Άρθρο 35 : Φορολογική ασυνέπεια

Σε περίπτωση αμέλειας υποβολής στοιχείων δηλώσεων από πλευράς του φορολογούμενου, και μετά από ειδοποίησή του με πρόσφορο τρόπο, τα στοιχεία συμπληρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου βάσει των διατιθεμένων συγκριτικών στοιχείων.

Ταυτόχρονα επιβάλλεται πρόστιμο για παράλειψη υποβολής δήλωσης.

Ασυνέπεια στην καταβολή του φόρου, χωρίς υποβολή αίτησης παροχής διευκολύνσεων ή επιείκειας, δίνει το δικαίωμα άμεσης εγγραφής βάρους σε περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου και των μελών της οικογένειάς του, με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου.

Γ.  ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 36 : Φορολογητέα περιουσία νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Η περιουσία νομικών προσώπων αναγνωρισμένων ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που χρησιμοποιείται για τις ίδιες ανάγκες, δεν φορολογείται. Η περιουσία τους που ενοικιάζεται σε τρίτους φορολογείται εις βάρος τους. Η περιουσία τους που δεν χρησιμοποιείται για ίδιες ανάγκες, ούτε ενοικιάζεται, φορολογείται.

Κάθε περιουσιακό στοιχείο δηλώνεται στο αντίστοιχο μητρώο και κατά περίπτωση δηλώνεται η ίδια χρήση, η ενοικίαση ή η αχρησία.

Τα στοιχεία των δηλώσεων είναι δημόσια.

Η φορολόγηση των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα γίνεται με το συντελεστή φόρου και τους λοιπούς όρους φορολόγησης περιουσίας διαβίωσης οικογένειας.

Άρθρο 37 : Μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Το μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αφορά τα πάσης φύσεως ιδρύματα, σωματεία κ.λ.π. και η ηλεκτρονική πληροφοριακή βάση του περιλαμβάνει :

1.       Συστατικά στοιχεία (καταστατικό κ.λ.π.).

2.       Στοιχεία αντικειμένου δραστηριοτήτων.

3.       Στοιχεία διαχείρισης ακινήτων.

4.       Στοιχεία διαχείρισης μεταφορικών μέσων.

Το μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι δημόσιο και τηρείται ιστορικό των δηλώσεων.

Δ.  ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Άρθρο 38 : Φορολογητέα περιουσία επιχείρησης

Ως φορολογητέα περιουσία νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πάσης νομικής μορφής (επιχειρήσεων), περιλαμβανομένης της ατομικής επιχείρησης, καθορίζεται η δηλούμενη αξία τους ή κατ’ ελάχιστον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, μεταφορικά μέσα) που είναι στη διάθεσή τους  προς χρήση, ανεξάρτητα αν είναι ιδιόκτητα ή είναι ενοικιασμένα από τρίτους.

Στην φορολογητέα περιουσία επιχειρήσεων περιλαμβάνονται και τα περιουσιακά τους στοιχεία που είναι στη διάθεσή τους προς χρήση αλλά παραμένουν σε αχρησία ή υποαξιοποιούνται.

Στην φορολογητέα περιουσία επιχειρήσεων δεν περιλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι στη διάθεσή τους προς χρήση, λόγω ενοικίασης σε τρίτους, δωρεάν παραχώρησης χρήσης κ.λ.π., για τα οποία φορολογείται ο χρήστης.

Άρθρο 39 : Φόρος περιουσίας επιχείρησης

Ο φόρος, κατ’ αναλογία προς το φόρο περιουσίας διαβίωσης οικογένειας, επιβάλλεται επί της φορολογητέας περιουσίας της επιχείρησης με το συντελεστή φόρου περιουσίας επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν ενήμερα το μητρώο ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 24, το μητρώο μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 25 έως 30, και το μητρώο επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 41 έως 49.

Ο φόρος περιουσίας βαρύνει την επιχείρηση.

Άρθρο 40 : Συντελεστής φόρου περιουσίας επιχείρησης

Ο συντελεστής φόρου περιουσίας επιχείρησης είναι σταθερός, ανεξαρτήτως του ύψους της περιουσίας, και καθορίζεται σε 1% ετησίως επί της φορολογητέας περιουσίας.

Άρθρο 41 : Μητρώο επιχειρήσεων

Το μητρώο επιχειρήσεων αφορά τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις και η ηλεκτρονική πληροφοριακή βάση του περιλαμβάνει :

1.       Συστατικά στοιχεία (καταστατικό κ.λ.π.).

2.       Στοιχεία αντικειμένου δραστηριοτήτων.

3.       Δήλωση αξίας επιχείρησης.

4.       Δήλωση τυχόν ενοικίασης επιχείρησης.

Το μητρώο επιχειρήσεων είναι δημόσιο και τηρείται ιστορικό των δηλώσεων.

Άρθρο 42 : Αξία επιχείρησης

Η αξία της επιχείρησης είναι σχετικά υποκειμενικό μέγεθος, μη υποκείμενο σε ασφαλή αντικειμενική εκτίμηση, αλλά εν γένει υπαγορεύεται από το είδος δραστηριότητας, τον ετήσιο κύκλο εργασιών, τα πάγια στοιχεία, την κερδοφορία, τις δανειακές υποχρεώσεις, την πορεία ανάπτυξης ή συρρίκνωσης, την οικονομική συγκυρία κ.α.

Η διαδικασία αποτίμησης αυτής, με την υποβολή δήλωσης αξίας επιχείρησης από τον εκπρόσωπό της, και τις προβλέψεις για την ισχύ της και την δυνατότητα αμφισβήτησής της, αποσκοπούν στην εύλογη εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης.

Άρθρο 43 : Αξία επιχείρησης εισηγμένης σε χρηματιστήριο

Η αξία επιχείρησης εισηγμένης σε χρηματιστήριο αποτιμάται κατά μήνα, βάσει της αντίστοιχης μέσης σταθμισμένης τιμής συναλλαγών (εκτός των προσυμφωνημένων), που ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας προς τον συνολικό όγκο συναλλαγών, πολλαπλασσιαζόμενο επί τον συνολικό αριθμό μετοχών.

Αν μετοχές της επιχείρησης είναι εισηγμένες σε περισσότερα χρηματιστήρια, τότε η αξία της επιχείρησης προκύπτει ως άθροισμα των αντίστοιχων επί μέρους αξιών.

Σε περίπτωση υποβολής δημόσιας πρότασης εξαγοράς μετοχών της επιχείρησης, τουλάχιστον 5% του συνολικού αριθμού μετοχών της επιχείρησης, η προκύπτουσα εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης (κεφαλαιοποίηση) λαμβάνεται επί τρίμηνο ως κατώτατη εκτίμηση της χρηματιστηριακής της αξίας.

Η ως άνω εκτίμηση ισχύει και σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης, εφ’ όσον η προσφορά δεν κριθεί ως ανίσχυρη.

Άρθρο 44 : Αξία επιχείρησης μη εισηγμένης σε χρηματιστήριο

Η αξία επιχείρησης μη εισηγμένης σε χρηματιστήριο αποτιμάται από το όργανο που την εκπροσωπεί νόμιμα, όποτε κρίνεται ότι προκύπτει σημαντική μεταβολή.

Η αποτίμηση απευθύνεται, εκτός των φορολογικών αρχών, και στους οικείους εταίρους, μετόχους κ.λ.π. αλλά και στην πελατεία, και έχει την κατά την κρίση της τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και δημοσιότητα.

Πρόταση εξαγοράς τμήματος ή του συνόλου της επιχείρησης δεν αφορά σε καμία περίπτωση την από φορολογική άποψη αξία της.

Άρθρο 45 : Αξία ατομικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών

Η αξία ατομικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών αποτιμάται και δηλώνεται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη και αποτελεί στοιχείο γοήτρου της επιχείρησης, καθώς αποτιμά όχι μόνο τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων (ιδιόκτητων και ενοικιασμένων) που χρησιμοποιεί, αλλά και τη φήμη και πελατεία της.

Άρθρο 46 : Δήλωση αξίας επιχείρησης

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του επιχείρησης υποχρεούται να τηρεί με δήλωσή του ενήμερο το μητρώο νομικών προσώπων ως προς την από μέρους της επιχείρησης εκτίμηση της τρέχουσας αξίας της.

Η δήλωση αξίας επιχείρησης εκλαμβάνεται ως εύλογη και ειλικρινής αποτίμηση, μέχρις αποδείξεως του εναντίου.

Η αποτίμηση γίνεται βάσει και των διαφανών συγκριτικών στοιχείων του μητρώου επιχειρήσεων και είναι υπό δημόσιο έλεγχο.

Κύρια συγκριτικά στοιχεία είναι αφ’ ενός οι τιμές μεταβίβασης, της επιχείρησης ή άλλων ομοειδών, ως εκφράζουσες αξιόπιστα την αγοραία τιμή, καθώς δεν υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης, και αφ’ ετέρου τυπικές αποτιμήσεις βάσει των στοιχείων του ισολογισμού.

Άρθρο 47 : Δήλωση ενοικίασης επιχείρησης

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποχρεούται να τηρεί με δήλωσή του ενήμερο το μητρώο επιχειρήσεων, ως προς τυχόν ενοικίασή της.

Στη δήλωση καταγράφονται τα στοιχεία του ενοικιαστή και το ύψος του τρέχοντος ενοικίου.

Διεκδίκηση ενοικίων πέραν του δηλωμένου ενοικίου είναι δικαστικώς αδύνατη.

Άρθρο 48 : Ισχύς της δήλωσης αξίας επιχείρησης

Κατά αμφίδρομο τρόπο η δηλούμενη τρέχουσα αξία δεσμεύει και κατοχυρώνει την επιχείρηση σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπεισέρχεται αποτίμηση της αξίας της, εφ’ όσον αυτή δεν αμφισβητείται κατά το άρθρο 46.

Σε κάθε περίπτωση απαλλοτρίωσης ή κρατικοποίησης η δηλούμενη αξία είναι η μέγιστη παραδεκτή απαίτηση της επιχείρησης, που γίνεται αποδεκτή αυτούσια, εκτός αν αποδειχθεί δικαστικώς δόλος.

Σε κάθε περίπτωση δικαστικών διενέξεων, η δηλούμενη αξία γίνεται αποδεκτή αυτούσια, εκτός αν στοιχειοθετείται δόλος.

Σε περίπτωση ασφάλισης της επιχείρησης, η δηλούμενη αξία αναφέρεται ρητώς στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και γίνεται ενημέρωση για κάθε αλλαγή της.

Σε περίπτωση ενοικίασης της επιχείρησης, η δηλούμενη τρέχουσα αξία είναι υποχρεωτικά δεκτή από τον ενοικιαστή, που βαρύνεται με τον αντίστοιχο φόρο περιουσίας, εκτός αν στοιχειοθετείται δόλος. Η δηλούμενη τρέχουσα αξία στοιχειοθετεί εκατέρωθεν απαιτήσεις αύξησης ή μείωσης του ενοικίου κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί μισθώσεων.

Άρθρο 49 : Αμφισβήτηση της δήλωσης αξίας επιχείρησης

Η δήλωση αξίας επιχείρησης είναι υπό δημόσιο έλεγχο, στα πλαίσια διαφάνειας του μητρώου επιχειρήσεων, και αμφισβητείται δικαστικώς μόνο για ενδεχόμενο δόλο,

Αν διαφαίνεται ότι η δηλούμενη αξία επιχείρησης είναι σε σημαντική απόκλιση από την εύλογη αποτίμηση, που επιβεβαιώνεται από συγκριτικά στοιχεία, γίνεται σχετική αιτιολογημένη έγγραφη υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας φορολογικού ελέγχου.

Άρθρο 50 : Φορολογική ασυνέπεια επιχείρησης

Ο φόρος περιουσίας επιχείρησης, κατ’ αναλογία προς τον φόρο διαβίωσης οικογένειας, βεβαιώνεται και καταβάλλεται μηνιαίως και παρέχονται φορολογικές διευκολύνσεις και επιείκεια.

Σε περίπτωση αμέλειας υποβολής στοιχείων δηλώσεων από πλευράς της επιχείρησης, και μετά από ειδοποίησή του με πρόσφορο τρόπο, τα στοιχεία συμπληρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου βάσει των διατιθεμένων συγκριτικών στοιχείων.

Ταυτόχρονα επιβάλλεται πρόστιμο για παράλειψη υποβολής δήλωσης.

Ασυνέπεια στην καταβολή του φόρου, χωρίς υποβολή αίτησης παροχής διευκολύνσεων ή επιείκειας, δίνει το δικαίωμα άμεσης εγγραφής βάρους σε περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ή και κατασχέσεων, με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου.

Ε.  ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 51 : Φόρος τοκοφορίας

Ο φόρος τοκοφορίας επιβάλλεται επί της τυχόν θετικής διαφοράς των τόκων τοποθετήσεων, όπως καταθέσεις, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα κ.λ.π., και των τόκων εξυπηρέτησης δανείων του φορολογούμενου.

Η φορολογική διάκριση και ευμενέστερη φορολόγηση των τόκων τοποθετήσεων από τα ακίνητα, μεταφορικά μέσα κ.λ.π. ανταποκρίνεται στον ρόλο αυτών των τοποθετήσεων στις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Άρθρο 52 : Συντελεστής φόρου τοκοφορίας

Ο συντελεστής φόρου τοκοφορίας είναι σταθερός, ανεξαρτήτως του ύψους των τόκων, του κεφαλαίου ή του επιτοκίου, και καθορίζεται σε 10% επί των τόκων.

Άρθρο 53 : Μηνιαία βεβαίωση και καταβολή του φόρου τοκοφορίας

Ο φόρος τοκοφορίας αποδίδεται κατά σύνθετο τρόπο, με διαχωρισμό σε παρακράτηση και επιστροφή φόρου.

Η παρακράτηση του αναλογούντος φόρου επί των τόκων τοποθετήσεων γίνεται άμεσα από τα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα και ο φόρος αποδίδεται ταυτόχρονα στο δημόσιο.

Η επιστροφή φόρου τόκου δανείων βεβαιώνεται από την αρμόδια  υπηρεσία ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται και συμψηφίζεται στο μηνιαίο εκκαθαριστικό του φορολογούμενου. 

Οι τόκοι των δανείων συνυπολογίζονται υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούνται ομαλά ή έχουν διακανονισθεί όλα τα δάνεια που βαρύνουν τον φορολογούμενο.

ΣΤ.  ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 54 : Ε.Φ.Κ. για την προστασία της υγείας

Η ειδική φορολόγηση στον καπνό, τα οινοπνευματώδη και τα τυχερά παιχνίδια έχει στόχο την προστασία της υγείας, και το ύψος της υπαγορεύεται από την αντίστοιχη επιβάρυνση της υγείας και όχι από την τιμή του καταναλωτικού είδους.

Τα έσοδα από την ειδική φορολόγηση προορίζονται ανταποδοτικά για τη χρηματοδότηση προληπτικών δράσεων αποτροπής της χρήσης και της κατάχρησης τους, καθώς και της φροντίδας απεξάρτησης παλαιών χρηστών.

Περαιτέρω χρηματοδοτείται η έρευνα σχετικών μεθόδων προφύλαξης και ιδιαίτερα των νέων, η προώθηση εναλλακτικών ενασχολήσεων όπως ο αθλητισμός και ο πολιτισμός κ.λ.π.

Η διάθεση των πόρων παρακολουθείται μέσω αντίστοιχων ειδικών λογαριασμών του Κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 55 : Ε.Φ.Κ. καπνού

Είναι ανεξάρτητος της τιμής του πακέτου και καθορίζεται σε :

-          2 ευρώ/πακέτο και

-          0,1 ευρώ/γραμμάριο καπνού σε χύμα.

Οι αγορές του πωλητή λιανικής και του καταναλωτή γίνονται αποκλειστικά με την ειδική χρεωστική κάρτα.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα της  ειδικής χρεωστικής κάρτας καταγράφεται ο Α.Φ.Μ. του αγοραστή και του πωλητή, καθώς  και ο χρόνος της συναλλαγής, το καταναλωτικό προϊόν, η ποσότητα, η αξία και ο φόρος.

Η λήψη απόδειξης της ηλεκτρονικής συναλλαγής απαλλάσσει τον αγοραστή από οποιαδήποτε ευθύνη φοροδιαφυγής.

Η πωλήτρια επιχείρηση λιανικής και όλοι οι ενδιάμεσοι μέχρι και τον παραγωγό τηρούν ισοζύγιο εισροών – εκροών και ελέγχονται ως προς το τρέχον ποσοτικό υπόλοιπο.

Άρθρο 56 : Ε.Φ.Κ. οινοπνευματωδών

Είναι ανεξάρτητος της τιμής πώλησης και εξαρτάται από το είδος του ποτού.

Ο Ε.Φ.Κ. καθορίζεται ανά λίτρο ποτού ως ακολούθως :

-          Κρασί

-          Ούζο

-          Τσίπουρο

-          Μπύρα

-          Ουίσκυ

-          Βότκα

-          Κονιάκ

-          Λικέρ

Οι αγορές του πωλητή λιανικής και του καταναλωτή γίνονται αποκλειστικά με την ειδική χρεωστική κάρτα. Τα κέντρα αναψυχής (μπαρ, καφετερίες κ.λ.π.), όπου σερβίρονται ποτά χύμα, θεωρούνται καταναλωτής.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα της ειδικής χρεωστικής κάρτας καταγράφεται ο Α.Φ.Μ. του αγοραστή και του πωλητή, καθώς  και ο χρόνος της συναλλαγής, το καταναλωτικό προϊόν, η ποσότητα, η αξία και ο φόρος.

Η λήψη απόδειξης της ηλεκτρονικής συναλλαγής απαλλάσσει τον αγοραστή από οποιαδήποτε ευθύνη φοροδιαφυγής.

Η πωλήτρια επιχείρηση λιανικής και όλοι οι ενδιάμεσοι μέχρι και τον παραγωγό τηρούν ισοζύγιο εισροών – εκροών και ελέγχονται ως προς το τρέχον ποσοτικό υπόλοιπο.

Άρθρο 57 : Ε.Φ.Κ. τυχερών παιχνιδιών

Τα λαχεία, που εκδίδονται από φορείς δημοσίου ενδιαφέροντος, έχουν  ενσωματωμένο το φόρο στην τιμή διάθεσης και αποδίδουν το φόρο κεντρικά.

Το ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και λοιπά προϊόντα του ΟΠΑΠ ή άλλων αντίστοιχων οργανισμών επιβαρύνονται με σταθερό ποσοστό φόρου που αποδίδεται κεντρικά.

Οι αντίστοιχες ρυθμίσεις στα καζίνο λαμβάνουν υπ’ όψιν και τις συμβατικές σχέσεις ίδρυσής τους.

Άρθρο 58 : Κυρώσεις παραβατών

Η μη χρήση σε συναλλαγή της ειδικής χρεωστικής κάρτας από την επιχείρηση λιανικής επιφέρει άμεσο παύση εργασιών για 24 ώρες. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους η παύση εργασιών επεκτείνεται σε 48 ώρες και εβδομάδα διαδοχικά.

Στην ίδια περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται με πρόστιμο 10 πλάσιο του φόρου που δεν πιστοποιήθηκε.

Αντίστοιχες παραβάσεις των επιχειρήσεων διακίνησης, ιδίως ως προς το ισοζύγιο αποθήκης, επιφέρουν αντίστοιχες κυρώσεις παύσης εργασιών.

Ζ.  ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 59 : Ε.Φ.Κ. για την προστασία του  περιβάλλοντος

Η ειδική φορολόγηση στις συσκευασίες, στα προωθητικά αέρια και πετρελαιοειδών έχει στόχο την προστασία του  περιβάλλοντος και την κατά το δυνατόν αναβάθμισή του, και το ύψος της υπαγορεύεται από την αντίστοιχη επιβάρυνση του  περιβάλλοντος και όχι από την τιμή του καταναλωτικού είδους.

Κατά περίπτωση η διαφορετική φορολόγηση ομοειδών αντικειμένων πριμοδοτεί αυτά που το επιβαρύνουν συγκριτικά λιγότερο ή είναι ευκολότερα ανακυκλώσιμα.

Τα έσοδα από την ειδική φορολόγηση προορίζονται ανταποδοτικά για τη χρηματοδότηση δράσεων που αποθαρρύνουν τη χρήση ειδών που επιβαρύνουν το περιβάλλον, καθώς και της φροντίδας απεξάρτησης παλαιών χρηστών.

Περαιτέρω χρηματοδοτείται η έρευνα σχετικών μεθόδων προστασίας του περιβάλλοντος, η προώθηση εναλλακτικών μεθόδων και υλικών, καινοτομιών κ.λ.π.

Η διάθεση των πόρων παρακολουθείται μέσω αντίστοιχων ειδικών λογαριασμών του Κρατικού προϋπολογισμού και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 60 : Ε.Φ.Κ. στις συσκευασίες

Είναι ανεξάρτητος της τιμής πώλησης και εξαρτάται από το είδος του υλικού της συσκευασίας και της αντίστοιχης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

Ο Ε.Φ.Κ. καθορίζεται ανά γραμμάριο συσκευασίας κατά υλικό ως ακολούθως :

-          Πλαστικό

-          Γυαλί

-          Αλουμίνιο

-          Λευκοσίδηρος

-          Χαρτί – αφορολόγητο.

Στο εργοστάσιο συσκευασίας του περιεχομένου προϊόντος αναγράφεται και τυπώνεται σε αυτή ευκρινώς σχετική ένδειξη : «ΦΟΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και το ποσό του φόρου.

Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι η επιχείρηση συσκευασίας του περιεχομένου προϊόντος.

Άρθρο 61 : Ε.Φ.Κ. στα προωθητικά αέρια

Είναι ανεξάρτητος της τιμής του προϊόντος και εξαρτάται από το είδος και την αντίστοιχη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Ο Ε.Φ.Κ. καθορίζεται ανά γραμμάριο προωθητικού αερίου ως ακολούθως :

-          Προπάνιο

-          ….

-          ...

Στο εργοστάσιο συσκευασίας του περιεχομένου προϊόντος αναγράφεται και τυπώνεται σε αυτή ευκρινώς σχετική ένδειξη : «ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» και το ποσό του φόρου.

Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι η επιχείρηση συσκευασίας του περιεχομένου προϊόντος.

Άρθρο 62 : Ε.Φ.Κ. πετρελαιοειδών

Είναι ανεξάρτητος της τιμής πώλησης και εξαρτάται από το είδος του καυσίμου.

Ο Ε.Φ.Κ. καθορίζεται ανά λίτρο καυσίμου ως ακολούθως :

-          Βενζίνη

-          Πετρέλαιο ντήζελ

-          Πετρέλαιο θέρμανσης

-          Υγραέριο

Οι αγορές του πωλητή λιανικής και του καταναλωτή γίνονται αποκλειστικά με την ειδική χρεωστική κάρτα.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα της ειδικής χρεωστικής κάρτας καταγράφεται ο Α.Φ.Μ. του αγοραστή και του πωλητή, καθώς  και ο χρόνος της συναλλαγής, το καταναλωτικό προϊόν, η ποσότητα, η αξία και ο φόρος.

Η λήψη απόδειξης της ηλεκτρονικής συναλλαγής απαλλάσσει τον αγοραστή από οποιαδήποτε ευθύνη φοροδιαφυγής.

Η πωλήτρια επιχείρηση λιανικής και όλοι οι ενδιάμεσοι μέχρι και τον παραγωγό τηρούν ισοζύγιο εισροών – εκροών και ελέγχονται ως προς το τρέχον ποσοτικό υπόλοιπο.

Άρθρο 63 : Κυρώσεις παραβατών

Η μη χρήση σε συναλλαγή της ειδικής χρεωστικής κάρτας από την επιχείρηση λιανικής επιφέρει άμεσο παύση εργασιών για 24 ώρες. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους η παύση εργασιών επεκτείνεται σε 48 ώρες και εβδομάδα διαδοχικά.

Στην ίδια περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται με πρόστιμο 10 πλάσιο του φόρου που δεν πιστοποιήθηκε.

Αντίστοιχες παραβάσεις των επιχειρήσεων παραγωγής, συσκευασίας και διακίνησης, ιδίως ως προς το ισοζύγιο αποθήκης, επιφέρουν αντίστοιχες κυρώσεις παύσης εργασιών.

Η.  ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Άρθρο 64 : Ειδικός φόρος κατανάλωσης για την προστασία των φυσικών διαθεσίμων

Η ειδική φορολόγηση της ανάλωσης φυσικών διαθεσίμων, για παραγωγή ενέργειας  έχει στόχο την προστασία του  περιβάλλοντος και την κατά το δυνατόν αναβάθμισή του, και το ύψος της υπαγορεύεται από την αντίστοιχη επιβάρυνση του  περιβάλλοντος και όχι από την τιμή του καταναλωτικού είδους.

Κατά περίπτωση η διαφορετική φορολόγηση ομοειδών πηγών πριμοδοτεί αυτά που το επιβαρύνουν συγκριτικά λιγότερο ή είναι ευκολότερα ανακυκλώσιμα.

Τα έσοδα από την ειδική φορολόγηση προορίζονται ανταποδοτικά για τη χρηματοδότηση έργων που ελαττώνουν τις αντίστοιχες ανάγκες ή που χρησιμοποιούν καλύτερες μεθόδους.

Περαιτέρω χρηματοδοτείται η έρευνα σχετικών μεθόδων προστασίας του περιβάλλοντος, η προώθηση εναλλακτικών μεθόδων και υλικών, καινοτομιών κ.λ.π.

Η διάθεση των πόρων παρακολουθείται μέσω αντίστοιχων ειδικών λογαριασμών του Κρατικού προϋπολογισμού και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 65 : Ε.Φ.Κ. ενέργειας στην πηγή

Είναι ανεξάρτητος της τιμής πώλησης και εξαρτάται από το είδος της πηγής ενέργειας.

Ο Ε.Φ.Κ. καθορίζεται ανά ΩΧΒ κατά πηγή ενέργειας ως ακολούθως :

-          Αιολική – αφορολόγητη

-          Ηλιακή – αφορολόγητη

-          Υδροηλεκτρική

-          Πετρέλαιο

-          Κάρβουνο

-          Λιθάνθρακας

-          Λιγνίτης

-          Τύρφη

-          Εισαγωγή

Ο φόρος καταλογίζεται στον τόπο παραγωγής με επιμέτρηση των παραγομένων ΩΧΒ με κατάλληλους μετρητές ποσοτήτων στην έξοδο του εργοστασίου παραγωγής.

Εισαγόμενες ποσότητες ενέργειας επιμετρούνται και φορολογούνται κατά την είσοδο στη χώρα.

Η φορολόγηση αποσκοπεί τελικά στην ορθολογική διαχείριση των πηγών ενέργειας.

Άρθρο 66 : Ε.Φ.Κ. ύδατος στην πηγή

Είναι ανεξάρτητος της τιμής πώλησης και της χρήσης του ύδατος και εξαρτάται από το είδος της υδροληψίας.

Ο Ε.Φ.Κ. καθορίζεται ανά κυβικό μέτρο ανά είδος πηγής υδροληψίας ως ακολούθως :

-          Πηγαία

-          Λίμνες

-          Ποταμοί

-          Φράγματα

-          Αντλήσεις

-          Εισαγωγή

Ο φόρος καταλογίζεται στον τόπο υδροληψίας με επιμέτρηση των κ.μ. ύδατος με κατάλληλους μετρητές ποσοτήτων στην κεφαλή. Εναλλακτικά μπορεί να καταλογίζεται με προμέτρηση των ποσοτήτων που προβλέπεται να χρησιμοποιούνται στη σχετική άδεια λήψης ύδατος.

Η φορολόγηση αποσκοπεί τελικά στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων.

Εισαγόμενες ποσότητες ύδατος επιμετρούνται και φορολογούνται κατά την είσοδο στη χώρα.

Άρθρο 67 : Κυρώσεις παραβατών

Οι όροι ανάλωσης φυσικών διαθεσίμων και επιμέτρησης των αντίστοιχων ποσοτήτων, καθώς και οι κυρώσεις κατά των παραβατών, καθορίζονται στην αντίστοιχη απόφαση αδειοδότησης.

Θ.  ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Άρθρο 68 : Ε.Φ.Κ. ειδών πολυτελείας

Η φορολόγηση των ειδών πολυτελείας αφ’ ενός ανταποκρίνεται στο κοινό περί φορολογικού δικαίου αίσθημα αλλά, αφ’ ετέρου, ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες δαπάνες μέριμνας του κράτους δικαίου για την ασφάλεια των ειδών πολυτελείας και των κατόχων τους.

Οι φόροι πολυτελείας προορίζονται εν τέλει για την διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες προστασίας των πολυτελών ειδών και των κατόχων τους.

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης πολυτελείας επιβάλλονται κατά την αγορά του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή και αποδίδονται αυτόματα.

Η διάθεση των πόρων παρακολουθείται μέσω αντίστοιχων ειδικών λογαριασμών του Κρατικού προϋπολογισμού και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 69 : Ε.Φ.Κ. πολύτιμων μετάλλων

Είναι ανεξάρτητος της τιμής πώλησης και εξαρτάται από το υλικό του πολύτιμου μετάλλου.

Ο Ε.Φ.Κ. καθορίζεται ανά μονάδα βάρους κατά υλικό ως ακολούθως :

-          Χρυσός

-          Άργυρος

-          Άλλα πολύτιμα μέταλλα

 

Οι αγορές του πωλητή λιανικής και του καταναλωτή γίνονται αποκλειστικά με την ειδική χρεωστική κάρτα.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα της ειδικής χρεωστικής κάρτας καταγράφεται ο Α.Φ.Μ. του αγοραστή και του πωλητή, καθώς  και ο χρόνος της συναλλαγής, το καταναλωτικό προϊόν, η ποσότητα, η αξία και ο φόρος.

Η λήψη απόδειξης της ηλεκτρονικής συναλλαγής απαλλάσσει τον αγοραστή από οποιαδήποτε ευθύνη φοροδιαφυγής.

Η επιχείρηση λιανικής τηρεί ημερολόγιο αγορών- πωλήσεων κατά τεμάχιο.

Άρθρο 70 : Ε.Φ.Κ. πολύτιμων λίθων

Είναι ανεξάρτητος της τιμής πώλησης και εξαρτάται από το υλικό του πολύτιμου λίθου.

Ο Ε.Φ.Κ. καθορίζεται ανά μονάδα βάρους κατά υλικό ως ακολούθως :

-          Διαμάντι

-          Πολύτιμοι λίθοι

-         

Οι αγορές του πωλητή λιανικής και του καταναλωτή γίνονται αποκλειστικά με την ειδική χρεωστική κάρτα.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα της ειδικής χρεωστικής κάρτας καταγράφεται ο Α.Φ.Μ. του αγοραστή και του πωλητή, καθώς  και ο χρόνος της συναλλαγής, το καταναλωτικό προϊόν, η ποσότητα, η αξία και ο φόρος.

Η λήψη απόδειξης της ηλεκτρονικής συναλλαγής απαλλάσσει τον αγοραστή από οποιαδήποτε ευθύνη φοροδιαφυγής.

Η επιχείρηση λιανικής τηρεί ημερολόγιο αγορών- πωλήσεων κατά τεμάχιο

Άρθρο 71 : Κυρώσεις παραβατών

Η μη χρήση σε συναλλαγή της ειδικής χρεωστικής κάρτας από την επιχείρηση λιανικής επιφέρει άμεσο παύση εργασιών για 24 ώρες. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους η παύση εργασιών επεκτείνεται σε 48 ώρες και εβδομάδα διαδοχικά.

Στην ίδια περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται με πρόστιμο 10 πλάσιο του φόρου που δεν πιστοποιήθηκε.

Ι.  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 71 : Επικουρικός φόρος εισαγωγών

Ο επικουρικός φόρος εισαγωγών είναι πακέτο φόρων, δασμών και τελών που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στη Χώρα κεφαλαίων, προϊόντων και μεταφορικών μέσων, καθώς και κατά την προσέλευση προσώπων.

Ο επικουρικός φόρος εισαγωγών είναι προστατευτικός μηχανισμός, επικουρικής χρήσης, αποσκοπεί στην προστασία της Εθνικής Οικονομίας και ενεργοποιούνται και τροποποιούνται ή απενεργοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, με Πρωθυπουργική Απόφαση.

Άρθρο 72 : Φόρος εισαγωγής κεφαλαίων

Ο φόρος εισαγωγής κεφαλαίων αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα κατά της υπερθέρμανσης της οικονομίας και προστασίας της χώρας από επιδρομές  κερδοσκοπικών κεφαλαίων, και εκφράζει την ελκυστικότητα της χώρας για επενδυτικές τοποθετήσεις, αλλά και το μοναδικό γόητρο έδρας.

Ο φορολογικός συντελεστής και οι διατάξεις εφαρμογής του φόρου καθορίζονται με την αντίστοιχη Πρωθυπουργική Απόφαση.

Η εξαγωγή κεφαλαίων από τη Χώρα είναι ελεύθερη και αφορολόγητη.

Άρθρο 73 : Δασμοί εισαγομένων προϊόντων

Οι δασμοί επί εισαγομένων ειδών αλλοδαπής αποτελούν ασφαλιστική δικλείδα προστασίας της αντίστοιχης εγχώριας παραγωγής υπό το πρίσμα των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας.

Η μορφή, το ύψος κατά είδος κ.λ.π. στοιχεία των δασμών και οι διατάξεις εφαρμογής του φόρου καθορίζονται με την αντίστοιχη Πρωθυπουργική Απόφαση.

Άρθρο 74 : Τέλη εισόδου στη Χώρα

Τα τέλη εισόδου προσώπων ή μεταφορικών μέσων στη Χώρα αποτελούν εν γένει ασφαλιστική δικλείδα προστασίας έναντι ανεπιθύμητων προσελεύσεων, αλλά κυρίως είναι μέσο αποθάρρυνσης μεταβάσεων σε όμορες χώρες για λόγους φοροαποφυγής.

Η μορφή, το ύψος κατά είδος κ.λ.π. στοιχεία των δασμών και οι διατάξεις εφαρμογής του φόρου καθορίζονται με την αντίστοιχη Πρωθυπουργική Απόφαση.

Άρθρο 75 : Αποθάρρυνση μετανάστευσης

Τα έσοδα από τον επικουρικό φόρο εισαγωγών διατίθενται κατά προτεραιότητα στη χρηματοδότηση ή δανειοδότηση επενδυτικών κινήσεων ανάπτυξης ημεδαπών επιχειρήσεων στις χώρες προέλευσης μεταναστών.

Τα αντίστοιχα αναπτυξιακά σχέδια στοχεύουν στην αναίρεση των λόγων που ωθούν τους μετανάστες να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Οι σχετικές δράσεις έχουν βασικό στοιχείο τον σεβασμό της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των αντίστοιχων περιοχών, σε συνδυασμό με τη μεταλαμπάδευση ελληνικών πολιτισμικών στοιχείων, και έχουν στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κρίσιμο κριτήριο χρηματοδότησης είναι και η απασχόληση ημεδαπών επιστημόνων και λοιπού προσωπικού.

ΙΑ.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 76 : Φορολογικοί πόροι τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι φορολογικοί πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθορίζονται κατά επί μέρους φόρο και ανταποκρίνονται στη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες ανταποδοτικές δαπάνες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η ανταποδοτική διάθεση από τους Ο.Τ.Α. των εξ ειδικών φόρων κατανάλωσης πόρων γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52.

Οι φορολογικοί πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατανέμονται κατά Δήμο ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης του φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και, για τους Ε.Φ.Κ., τον τόπο λιανικής συναλλαγής.

Στους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού αποδίδεται ποσοστό 20% των φορολογικών πόρων των αντίστοιχων Δήμων.

Άρθρο 77 : Πόροι τοπικής αυτοδιοίκησης κατά φόρο

Το ποσοστό της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά επί μέρους φόρο ή κατηγορία φόρων καθορίζεται ως εξής :

-         25% επί του φόρου περιουσίας διαβίωσης οικογένειας

-         15% επί του φόρου περιουσίας επιχειρήσεων

-         35 % επί των Ε.Φ.Κ. για την προστασία της υγείας

-         25 % επί των Ε.Φ.Κ. για την προστασία του  περιβάλλοντος

-         35 % επί των Ε.Φ.Κ. για την προστασία των φυσικών διαθεσίμων

-         10 % επί των Ε.Φ.Κ  ειδών πολυτελείας

Άρθρο 78 : Κατανομή φορολογικών πόρων τοπικής αυτοδιοίκησης κατά Δήμο

Οι φορολογικοί πόροι κατανέμονται κατά Δήμο και κατά επί μέρους φόρο ή κατηγορία φόρων ως εξής :

Οι πόροι επί του φόρου περιουσίας διαβίωσης οικογένειας επιμερίζονται στους Δήμους όπου υπάγονται τα κατά το άρθρο 13 στοιχεία ακινήτων της περιουσίας διαβίωσης οικογένειας, ανάλογα με την αντίστοιχη αξία τους.

Οι πόροι επί του φόρου περιουσίας νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιμερίζονται στους Δήμους όπου υπάγονται τα κατά το άρθρο 36 ακίνητα της φορολογητέας περιουσίας τους, ανάλογα με την αντίστοιχη αξία τους.

Οι πόροι επί του φόρου περιουσίας νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιμερίζονται στους Δήμους όπου υπάγονται τα κατά το άρθρο 38 ακίνητα της φορολογητέας περιουσίας τους, ανάλογα με την αντίστοιχη αξία τους.

Οι πόροι επί των Ε.Φ.Κ. για την προστασία της υγείας κατανέμονται εξ ημισείας στους Δήμους του τόπου λιανικής πώλησης και του τόπου κατοικίας του φορολογούμενου.

Οι πόροι επί των Ε.Φ.Κ. για την προστασία του περιβάλλοντος κατανέμονται κατά 75% στο Δήμο του τόπου λιανικής πώλησης και κατά 25% στο Δήμο του τόπου κατοικίας του φορολογούμενου.

Οι πόροι επί των Ε.Φ.Κ. ειδών πολυτελείας κατανέμονται κατά 25% στο Δήμο του τόπου λιανικής πώλησης και κατά 75% στο Δήμο του τόπου κατοικίας του φορολογούμενου.

Αν ο αγοραστής είναι κάτοικος εξωτερικού οι πόροι των ως άνω Ε.Φ.Κ. αποδίδονται εξ ολοκλήρου στο Δήμο του τόπου λιανικής πώλησης.

Οι πόροι επί των Ε.Φ.Κ. ενέργειας αποδίδονται εξ ολοκλήρου στο Δήμο όπου βρίσκεται το εργοστασίου παραγωγής.

Οι πόροι επί των Ε.Φ.Κ. ύδατος αποδίδονται εξ ολοκλήρου στο Δήμο όπου βρίσκεται η κεφαλή της υδροληψίας.

Άρθρο 79 : Αυτόματη πίστωση φορολογικών  πόρων στους Ο.Τ.Α.

Η κατανομή των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά δικαιούχο Δήμο και αντίστοιχους Ο.Τ.Α. β’ και γ’ βαθμού γίνεται αυτόματα κατά την είσπραξη του φόρου ή με αυθημερόν εκκαθαρίσεις, βάσει των αντίστοιχων μηχανογραφημένων στοιχείων (μητρώα, χρεωστικές κάρτες) και πιστώνονται στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Μη άμεση πίστωση πόρου συνιστά υπεξαίρεση.

Άρθρο 80 : Απαγόρευση πρόσθετων επιβαρύνσεων από τους Ο.Τ.Α.

Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να κατασκευάζουν και συντηρούν τις πάσης φύσεως υποδομές, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές μόνο με έξοδα λειτουργίας των υποδομών, βάσει ετήσιας αναλογιστικής μελέτης.

Απαγορεύεται και συνιστά υπεξαίρεση οποιασδήποτε μορφής πρόσθετη επιβάρυνση της περιουσίας.

Απαγορεύεται και συνιστά υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος οποιαδήποτε πρόσθετη επιχορήγηση Ο.Τ.Α. από φορολογικά έσοδα του Κράτους, εκτός πιστώσεων για φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες κ.λ.π.).

ΙΒ.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 81 : Φορολογικοί πόροι επαγγελματικών φορέων

Οι φορολογικοί πόροι των επαγγελματικών φορέων (επιμελητήρια, συνομοσπονδίες κ.λ.π.) καθορίζονται σε 2% επί του φόρου περιουσίας νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (επιχειρήσεων), που υπάγονται σε αυτά.

Οι φορολογικοί πόροι των επαγγελματικών φορέων ανταποκρίνονται στη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες ανταποδοτικές δαπάνες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σε περίπτωση όπου οι δραστηριότητες της επιχείρησης υπάγονται σε περισσότερους του ενός επαγγελματικούς φορείς, οι πόροι κατανέμονται σύμφωνα με δήλωση του νόμιμου  εκπρόσωπου της επιχείρησης.

Άρθρο 82 : Κατανομή φορολογικών πόρων επαγγελματικών φορέων

Η κατανομή των πόρων των επαγγελματικών φορέων σε περιφερειακές και τοπικές οργανώσεις τους γίνεται από τους ίδιους.

Άρθρο 83 : Αυτόματη πίστωση φορολογικών πόρων στους επαγγελματικούς φορείς

Η κατανομή των πόρων των επαγγελματικών φορέων γίνεται αυτόματα κατά την είσπραξη του φόρου ή με αυθημερόν εκκαθαρίσεις, βάσει του μητρώου νομικών προσώπων και πιστώνονται στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Μη άμεση πίστωση πόρου συνιστά υπεξαίρεση.

[….]

ΙΖ.  ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ακροτελεύτια διάταξη

Λόγω των κρισίμων περιστάσεων της ιστορικής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης ενεργοποιείται η ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας που ορίζει ότι «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων».

Ο παρών Νόμος ψηφίζεται με ειδικό δημοψήφισμα και υπερισχύει κάθε τυχόν αντίθετης διάταξης του Συντάγματος και οποιουδήποτε Νόμου.

Επίσης υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης πρόβλεψης των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μνημονίων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χωρίς να παραγνωρίζει το νόμιμο χρέος, του οποίου η εξυπηρέτηση προβλέπεται ασφαλέστερη και συντομότερη.

Σχόλια

06/10 12:16  oberon
http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=3323507&pg=2&pid=3325464&orderdir=asc#post_3325464

"Σαμαράς: Δεν θα αφήσω τη χώρα να γίνει ξέφραγο αμπέλι"
- Όχι όμως και φραγμένο από αυτούς που δεν πρέπει.

"Λυπάμαι εκείνους που δεν βοηθούν"
- Αυτούς που ... βοηθούν ;

"συνεχίζουμε τη μάχη με τόλμη"
- Και για υπέρβαση ;
07/10 20:33  oberon
"Η Ελλάς και πάλι στο περιθώριο", πρίν 22 λεπτά από ALE

http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=3327076&pg=1&pid=3327108&orderdir=asc#post_3327108

ALE,

Σωστές διαπιστώσεις, λάθος διάγνωση. Εξηγούμαι.

"Εντιμότης, φιλότιμο, άγραφοι νόμοι, Λόγος – υπόσχεση !" - δικά σου λόγια. Τίποτα από αυτά δεν συνιστά αξία για την "άρχουσα τάξη των χωρών". Και εσύ το γράφεις : "η Ευρώπη των συμφερόντων , της ανιθηκότητας αλλά και του υψηλότατου βιωτικού και μορφωτικού επιπέδου".

Δεν θέλουμε τέτοιο επίπεδο, αν είναι να χάσουμε τις αξίες μας. Εσύ αλήθεια το θέλεις ;

Φίλε μου αυτή η Ευρώπη θα δει σύντομα την πλάτη μας. Σημείωσέ το.
07/10 21:47  oberon
ALE :
"Η Ευρώπη δεν είναι επιλογή για την Ελλάδα, αλλά υποχρέωση."

http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=3327076&pg=1&pid=3327195&orderdir=asc#post_3327195

Το απόλυτο κόμπλεξ κατωτερότητας, απέναντι σε μία Ευρώπη που μας χρωστά τα πάντα. Εύγε ALE !

Ρίξε μια ματιά σε Σίλλερ και σκέψου αν η θέση που οφείλουμε να διεκδικήσουμε είναι πίσω τους ή μπροστά τους :

Καταραμένε Έλληνα,
Όπου να γυρίσω τη σκέψη μου, όπου και να στρέψω τη ψυχή μου, μπροστά μου σε βρίσκω.
Τέχνη λαχταρώ, ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονική, εσύ μπροστά μου, πρώτος κι αξεπέραστος.
Επιστήμη αναζητώ, μαθηματικά, φιλοσοφία, ιατρική, κορυφαίος και ανυπέρβλητος.
Για δημοκρατία διψώ, ισονομία και ισοπαλία, εσύ μπροστά μου, ασυναγώνιστος κι ανεπισκίαστος.
Καταραμένε Έλληνα, καταραμένη γνώση.
Γιατί να σ' αγγίξω;
Για να αισθανθώ πόσο μικρός είμαι, ασήμαντος, μηδαμινός ;
Γιατί δεν μ' αφήνεις στη δυστυχία μου και στην ανεμελιά μου ;
08/10 08:59  oberon
Τι θα γίνει όταν επιβάλλουμε το Νέο Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα ;

http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=3327685

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΣ :
Τι θα γίνει όταν επιβάλουμε το Νέο Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα ;
Άλλη :
Ποιος μπορεί να μας εμποδίσει μακροπρόθεσμα ;
Τρίτη :
Πού θα είναι ο Γ.Δ. τότε ;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ;
Πού θα ποντάρεις τα κεφάλαιά σου ;

Φιλικά,

Κώστας Τζαναβάρας
Ένας από εμάς


E
08/10 20:24  oberon
"Ανοικτή επιστολή στην Merkel"
πρίν 13 ώρες από stingray

http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=3327643

Εχεις διάθεση να βοηθήσεις? Είσαι ευπρόσδεκτη, διαφορετικά κάτσε σπίτι σου, μπορούμε να καταστραφούμε και μόνοι μας το έχουμε αποδείξει άπειρες φορές.
Ναί έχουμε κι εμείς τις ευθύνες μας, κάναμε λάθη., αλλά και ο λαός σου δυο φορές πήγε να καταστρέψει τον πλανήτη και βοηθήθηκε στην συνέχεια.
Εμείς τί κάναμε? Απλά μερικές χιλιάδες που είχαν την δυνατότητα έκλεψαν μερικά εκατομμύρια, άντε και δισεκατομμύρια αν θες ουσιαστικά από τους συμπολίτες τους και μερικά άλλα εκατομμύρια Ελλήνων εκμεταλλεύτηκαν την κομματική σχέση τους και βελτίωσαν την θέση τους έναντι των υπολοίπων. Συγκρίνεται αυτό με αυτά που έκαναν οι ΓΕρμανοί για να μα ςκάνεις την δασκάλα εσύ και οι υπουργοί σου?

[απλά συγχαρητήρια.]
09/10 08:33  oberon
15/10 07:40  oberon
16/10 13:09  oberon
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
6 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Σκέψεις, αναλύσεις, προτάσεις και - κυρίως - δράση με εποικοδομητική διάθεση
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις