Πάμε άλλη μία;
Κώστας Τζαναβάρας
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Oberon, chief των ξωτικών
(διαβάστε περισσότερα)
Θέσεις


Fiscal Cliff : Compromise or New Deal ?
872 αναγνώστες
Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012
21:05

cnn ireport

dailymotion

 

 

 

Fiscal Cliff : Compromise or New Deal ?

 

 

Mr. President,

Έχοντας να χειρισθείτε το αίνιγμα που αποκαλείται Fiscal Cliff έχετε να αντικρύσετε το πρόβλημα με την αλήθεια. Και τα δύο κόμματα έχουν λόγους που επιμένουν, αλλά οι ρεαλιστές καταλαβαίνουν αβίαστα ότι δεν υπάρχει, σε αυτό το επίπεδο σκέψης, λύση για την αποφυγή της ύφεσης. Οι ρεαλιστές αντιλαμβάνονται ότι δεν λύνονται προβλήματα με τη σκέψη στις επόμενες εκλογές.

Having to deal with the conundrum called Fiscal Cliff you have to face a trouble with the truth. Both parties have reasons to persist, but realists effortlessly understand that, at this level of thinking, there is no way of avoiding a recession. The realists realize that problems cannot be solved while thinking of the next election.

Η Κινέζικη Σοφία υποδεικνύει «Δεν πίνεις δηλητήριο για να σταματήσεις τη δίψα σου». Εσείς οι Αμερικάνοι, όμως, νομίζετε ότι μπορείτε να ξεπεράσετε το πρόβλημα με συμβιβασμούς συμφερόντων, συζητώντας για αριθμούς και φορολογικούς συντελεστές. Απατάσθε.

The Chinese Wisdom indicates "You don’t drink poison to stop your thirst." You Americans, however, you think you can overcome the problem compromising interests, discussing numbers and tax rates. Mistaken.

Έχετε να κάνετε με το δομικό πρόβλημα του συστήματος της ελεύθερης οικονομίας, του καπιταλισμού. Ήταν γνωστό εξ αρχής στους εμπνευστές του, τον Adam Smith και τον David Ricardo. Είχαν φροντίσει ώστε το σύστημά τους να εξασφαλίζει ότι το Κεφάλαιο θα κατευθύνεται αυτόματα και οποιαδήποτε στιγμή εκεί που τα κέρδη είναι τα υψηλότερα δυνατά. Είχαν όμως προειδοποιήσει για τον κίνδυνο της υπερσυγκέντρωσης κεφαλαίων σε λίγους.

You have to do with the structural problem of the system of free economy, of capitalism. It was known at the outset of the initiators, Adam Smith and David Ricardo. They took care so that their system ensures that the Fund will be directed automatically and anytime where profits are highest. But they had also warned about the danger of over-concentration of capital in few.

Για το ξεπέρασμα του συστηματικού αυτού προβλήματος βασίσθηκαν σε επιχειρήματα ηθικής φύσεως. Το αξίωμά τους για το «Trickle down effect» προϋποθέτει ότι έχουμε να κάνουμε με ενάρετους πλούσιους που πρόθυμα προχωρούν σε αναδιανομή του πλούτου. Δεν συμβαίνει αυτό σήμερα το γνωρίζετε.

To overcome this systemic problem were based on moral arguments. Their principle about the «Trickle down effect» implies that we are dealing with virtuous rich who willingly go into redistribution of wealth. Not the case today - you know it.

Φυσική συνέπεια είναι να έχουμε αποτελεσματική αναδιανομή του πλούτου μόνο με πόλεμο. Αλλά σήμερα ο πλανήτης ξέρει ότι δεν έχει στη διάθεσή του τέτοια πολυτέλεια. Θα ήταν ο τελευταίος πόλεμος στον πλανήτη Γη.

Natural consequence is to have effective redistribution of wealth only by war. But now the planet knows that it has not at his disposal such luxury. It would be the last war on Earth.

Σήμερα το κεφάλαιο μεταφέρει τις δραστηριότητές του και κυρίως ταξιδεύει τα κέρδη του όπου βρει καλύτερα, όπου βρει φθηνότερους φόρους. Φεύγει πρόθυμα και από την ίδια την Αμερική.

Today the Fund carries out its activities and mainly travels profits where it finds it better, where it finds cheaper taxes. It lefts willingly from America itself.

Η καλόπιστη πρότασή μου για τη λύση του προβλήματος είναι – επιτρέψτε μου να ισχυρισθώ – κομψή. Πρόκειται για ένα τελείως νέο φορολογικό σύστημα που φιλοδοξεί να δώσει την ικανοποίηση σε αυτόν που πρώτος πρόφερε την ιστορική φράση “I have a dream”. Και η προέκταση είναι απλά “All dreams together”.

My good-faith proposal for a solution to the problem is - let me argue - elegant. This is a completely new tax system that aims to give satisfaction to the person who first uttered the historic words "I have a dream". And the extension is simply "All dreams together".

Κάτι τέτοιο, δυστυχώς, για την ώρα, είναι έξω από τις σημερινές συζητήσεις. Όλοι νομίζουν ότι για να κερδίσεις πρέπει κάποιος να χάσει. Δεν είναι πια στη μόδα τα win-win games (τα παιχνίδια που όλοι κερδίζουν).

This, for now, unfortunately, is out of today's discussions. Everyone thinks that to win someone else must lose. No longer in fashion win-win games.

Το σύστημα που προτείνω απαλλάσσει από κάθε φορολογικό έλεγχο το εισόδημα και τις συναλλαγές. Φορολογεί μόνο την περιουσία. Η κρατική μέριμνα, για την οποία καταβάλλονται οι φόροι, είναι ανάλογη της αξίας της περιουσίας. Συνεχίζει να την χρειάζεται και να την απολαμβάνει κάποιος που αδρανεί οικονομικά ή που διαχειρίζεται αναποτελεσματικά την περιουσία του και δεν έχει κέρδη.

The system proposed exempt from any tax audit income and transactions. Taxes only property. The state welfare for paid taxes, is proportional to the value of the property. Continues to need it and to enjoy it anyone economically inactive or anyone managing ineffectively his assets and having no profit.

Και φυσικά δεν παύει να εκμεταλλεύεται τις υποδομές και την κρατική προστασία μία επιχείρηση που μεταφέρει τα κέρδη της σε φορολογικούς παραδείσους. Είναι δίκαιο λοιπόν να φορολογείται η περιουσία ανάλογα με την αξία της και όχι ανάλογα με την αξιοποίησή της από τον ιδιοκτήτη της και τα εισοδήματα.

And of course it still exploits infrastructure and public protection a company that transports its profits in tax havens. So it is fair to tax the property according to its value and not according to its use by the owner and the profits.

Από εκεί και πέρα το ότι σε αυτό το δίκαιο φορολογικό περιβάλλον επιτυγχάνεται η αναδιανομή του πλούτου, στο βαθμό που είναι αναγκαία, καθώς και ότι η ανάπτυξη απογειώνεται, είναι απλά προφανές.

Beyond, the fact that this fair tax environment is achieved by redistribution of wealth, to the extent necessary, and that growth takes off, is just obvious.

Mr. President,

Αυτή είναι η βασική ιδέα. Έχω ετοιμάσει σχετικό προσχέδιο νόμου για την πατρίδα μου, την αναμφισβήτητα πλέον ιστορική χώρα του κόσμου, την Ελλάδα. Όμως η βαθειά κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση δεν επιτρέπει σκέψεις έξω από τα όρια. Ελάχιστοι έχουν το κουράγιο να δουν το αύριο. Η κρίση αυτή τη στιγμή σκοτώνει. Αλλά η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ιστορικό δεδομένο.

This is the basic idea. I have prepared a draft law related to my country, indisputably the most historical country in the world, Greece. But the profound social, economic and political situation does not allow thoughts out of bounds. Few have the courage to foresee tomorrow. The crisis currently kills. But Greece never dies. Historical data.

Είμαι σίγουρος ότι σεις οι Αμερικάνοι, παραδοσιακοί φίλοι της Ελλάδας και θαυμαστές του Ελληνικού Πνεύματος, θα εξετάσετε απροκατάληπτα την ιδέα. Άλλωστε έχετε κάθε λόγο να το κάνετε, αφού βέβαια προσαρμόσετε την πρόταση στις δικές σας ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες.

I'm sure you Americans, traditional friends of Greece and Greek Spirit’s fans, will consider the idea without prejudging the outcome. Besides, you have every reason to do it, after of course customizing the proposal to your own circumstances and priorities.

Ειλικρινά, Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σας. Οι παγκόσμιες χρηματαγορές κινούνται πια τελείως ανεξέλεγκτα, υπακούοντας στους νόμους του χάους, στον Νόμο του Σύμπαντος. Έχω προειδοποιήσει από τα μέσα Οκτωβρίου, αλλά

Honestly, Mr. President, I do not know how much time you have at your disposal. Global stock markets move now completely unchecked, obeying the laws of chaos, the Law of the Universe. I have warned since mid-October, but ...

Τελειώνοντας, ως επιχείρημα, θα επικαλεσθώ τους στίχους του Ινδού ποιητή Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ : «Το κέρδος χαμογελάει στην καλοσύνη, όταν το καλό είναι προσοδοφόρο».

Finally, as an argument, I invoke the lyrics of the Indian poet Rabindranath Tagore: "Profit smiles on goodness when the good is profitable."

Mr. President,

Αισθάνομαι ότι ολοκλήρωσα την υπόθεσή μου. Σεις έχετε να απαντήσετε στην απλή ερώτηση : είναι αυτή η «αλλαγή που χρειαζόμαστε» ;

I feel that I made my case. You have to answer the simple question : is this the "change we need"?

[Τι θα γινόταν αν έλεγα ΝΑΙ ;

What would happen if I said YES ?]

Starr Cline, όπου κι αν είσαι, σε ευχαριστώ.

Starr Cline, wherever you are, thank you.

 

Σχετικό άρθρο :

 

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012
22:46

 

 


...

 

Σχόλια

31/12 06:58  TechTrader
teleftea matia gia tin xronia ke vlepo na sinexizete stin elada to idio violi.
Kali xronia ke na exete igia.
elpizo na sas fotisi o theos.
DEN XRIAZESTE ( AKOMA ) NEA FOROLOGIKA KE 4PSIFIA POYTHENA .AFTO POU XRIAZESTE INE NA alaksete miala- mindset. ke 10Trillion na sa xarisoune pali xreomeni tha iste. Lipon apofasiste. kali xronia ke me igia se olous tous Elines pou agonizonte.
31/12 10:08  oberon
TechTrader,

Απαντάς σε άλλον. Δεν σου είναι εύκολο να διαχωρίσεις αυτά που σου φαίνονται ίδια.

Αλλάζουμε μυαλά, αλλά μάλλον σε κατεύθυνση που δεν το περιμένεις. Take it easy ...
31/12 11:54  oberon
Αυτό που λένε "άμα κάναν' όλες οι μέλισσες μέλι, θα τρώγαν' κι οι γυφτ' με τα κ'τάλια".

http://www.youtube.com/watch?v=aNZr0bV1TLA
01/01 20:49  oberon
03/01 12:26  oberon
Οι bulls δεν αστειεύονται

http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=3508668
08/01 20:37  oberon
12/01 09:17  oberon
Μιά καλή πρώτη σκέψη ...

http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=3527294
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
Δεν έχει αξιολογηθεί

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Σκέψεις, αναλύσεις, προτάσεις και - κυρίως - δράση με εποικοδομητική διάθεση
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις